Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform. Sfi ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Utbildningen ska enligt läroplanen både "gestalta och förmedla"[...] "människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta". (Lpf 94, avsnitt 1.1, Grundläggande värden) Varje kommun har ansvar för att vuxna som har rätt till sfi och bor i kommunen också får utbildning. När någon, som har rätt till utbildningen, har anmält sig för att studera i sin hemkommun ska utbildningen starta inom tre månader. Detta är kommunens skyldighet. (se skollagen, 13 kap, 3 - 5 §§) Kommunen ansvarar också för utbildningens kvalitet. (Se Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, SFS 1997:702) Regeringen har beslutat om Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare. Nuvarande kursplan gäller från den 1 januari 2009. Man har rätt att studera i sfi när man: ¦är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16) ¦inte har grundkunskaper i svenska ¦är folkbokförd i en kommun

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit